Tot és necessari en una guerra. Sobretot quan les necessitats són extremes. Llençols, flassades, coixineres, sobrellits, estovalles… Tot és poc per intentar sanar els soldats ferits.

sega

17 de juliol de 1645.

Il·lustríssimsa senyors deputats.

Per lo pare fra Antoni Teula, religiós del convent de la Mercè de Barcelona, rebérem les cartes de vostres senyorias y les dels senyors de la junta del batalló, en les quals han donat orde donàssem tota la roba esta universitat tenie encomanada del hospital, dels soldats malalts dels catalans en esta vila. Com vostres senyorias nos manen y ordenen, dita roba va continuada ab lo inventari y àpoca va ab sta, assegurant a vostres senyorias que nostres predecesors jurats y los administradors dels pobres del hospital de esta vila amostraren y usaren de tanta charitat en recular-la de diverses cases la trobaren, diligenciant-ho ab tot cuydado, y trobada, en fer-la recaptar y netejar, que a no haver posat est cuydado y fidelitat y amor se fore aprofitat poch de dita roba, o no res, segons se dexà a mal recaudo per los qui avian de ocupar de ella per part de vostres senyorias. Suplicam a vostres senyorias manen recordar-se de nostra fidelitat y serveys, com nos an donat segures confiances, que esta universitat en estes y demés coses se offenran a servirlos, se assenyalarà com sempre ab los majors avantatges y fineses que les que·u són més en servir a vostres senyories que per lo senyor cònsol y desijan.

Santa Coloma la Real, y juliol a 12 de 1645.

Los jurats de la vila de Santa Coloma la Real.

 18-tercios-de-flandes

17 juliol 1645. B. Inventari dels béns trobats en lo hospital de Santa Coloma la Real.

A deu dies del mes de juliol del any de la Nativitat del Senyor mil sis-cents coranta-sinch, en la casa del hospital dels pobres de Jesuchrist de la vila de Santa Coloma la Real, (en) presència de mi, Pere Pau Alaix, per auctoritats apostòlica y real notari públic de dita vila, presents per testimonis Joan Busquet, ospitaler de dit hospital, y Joan Robió, fuster de dita vila, y presents també los honorables Joseph Vilar y Pere Novella, lo any predit y present y corrent administradors del dit hospital, los magnífichs senyors Andreu Ferrer, Joan Sangenís y Jacinto Febrer, lo any present y sobredit jurats de la universitat de dita present vila de Santa Coloma la Real, òlim de Queralt, constituïts en la casa del dit hospital, en virtut de dos cartes a dits senyors enviades […]

[Los ilustres diputats]han fet posar y continuar ab lo present inventari totes les robes que·s troben en lo dit hospital de dita vila que foren dels soldats catalans que estaven malalts, ybernàn (al) hospital dels catalans en lo  castell de la vila, a effecte de entregar aquelles en mà y poder del dit pare Teula en virtut de dites lletres, a effecte de aportar dites robes a Bellpuig o allà hont convenga, les quals baix escrites robes se són trobades en lo guardaroba és en lo dit hospital de dita vila, les quals robes són les següents:

Primo, trenta-sis matalasts, entre filloles y matalassos dolents.

Ítem, trenta-quatre llansols, entre grans y petits, que són a compliment de trenta-vuyt llansols ni avie al temps se prengueren les dites robes en comanda, com los restants quatre llansols se sien desfets per a enmortallar pobres soldats moriren en dit hospital.

Ítem, tretze flasades.

Ítem, vint-y-sis màrfegues, de les quals, per ser dolentes, ne dexa dit pare Teula sinch en dit hospital per no poder servir.

Ítem, trenta-sis sobrellits y flassades molt dolentes.

Ítem, set estovalles.

Ítem, una coxinera, dintre ab drapots de poca importància.

Ítem, set sobrellits que són flassades de pèl, petites. Les quals robes, totes y sengles, en lo dit present inventari continuades, foren lliurades per los dits senyors jurats, y en virtut de dites lletres per orde han entregades y lliurades aquelles ab dit pare fra Antoni Teula, en presència de mi, dit notari, y testimonis y dels dits magnífichs jurats y administradors de dit hospital.

Ítem, ab altre acte lo sobredit fra Antoni Teula, en virtut del orde a ell donat per los dits senyors deputats y senyors de la junta del batalló, ferme àpocha als dits senyors Andreu Ferer, Joan Sangenís y Jacinto Fabrer, jurats, com a administradors majors del dit hospital, presents, de totes les dites robes en lo sobredit inventari continuades, rebudes realmén y de fet a ses voluntats, en presència de mi, dit notari, y testimonis, per co los fa la present àpocha rebuda ab pacte de no demanar-ho més.

Testimonis són los predits.

En fe y testimoni de dites coses yo, dit Pere Pau Alaix, per autoritats apostòlica y real notari pú- blic de la dita vila de Santa Coloma, òlim de Queralt, ara la Real, bisbat de Vich, assí me sotes-scribí, y pregat y requerit poso mon signe

Dietari de la Generalitat de Catalunya, 1645.

Anuncis