L’Associació Cultural Revista La Segarra està preparant el quart volum de la col·lecció “Explica-m’ho”, en què diferents colomins expliquen les seves vivències relacionades amb el poble. L’autor d’aquest volum és Ricard Mullerat Soldevila, que l’any 1973 va escriure una catalogació d’unes quantes persones que apreciava, o considerava interessants, de Santa Coloma. Us passo la llista de les següents persones (que abracen des de finals del s.XIX fins l’actualitat) amb dos objectius:

-Que ens ajudeu a completar el nom i cognoms de les persones, en aquells casos que sigui incomplet.

-Que ens faciliteu l’any de naixement i defunció de les persones (i, si és conegut, també la localitat).

No he inclòs en aquesta llista els colomins que tenim completament fitxats (amb noms, cognoms, i data de naixement i defunció). Amb l’ajuda de tots plegats ferem una edició més completa que tractarà sobre els colomins del segle XX. Entenc que serà impossible trobar el nom de totes les persones que va parlar en Ricard, però és la nostra obligació aconseguir les màximes dades possibles. La segona part d’aquest recull inclourà informació sobre festes i anècdotes del poble. Afortunadament, per aquest apartat, no necessitem cap ajuda. Per qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb mi sense cap problema.

personatges colomins

 

MATEU ABELLÓ: Junt amb un altra company establí una línia d’autobusos que fa el servei de Santa Coloma a Igualada.

ALBI GÜELL, pare de Remei Moix. Rellotger. Músic.

JAUME ALEMANY MASSIP. Recader.

JOANITA  ANDREU. 

ALTARRIBA CRUSATS, LLUÍS, Mossèn. Santcolomí d’adopció. Rector de Vallfogona i ecònom de la nostra Parròquia.

ALTISENT BOSCH, FRANCESC. L’avi Altisent. Apotecari. Santcolomí d’adopció..

ALTISENT, RAMON. Podria considerar-se el núm. 1 de la època per ell viscuda.

ASBERT, PEPITO. Gran conversador. Havia recorregut tot Catalunya i Espanya venent vidres per una casa de Barcelona. Es feia escoltar per la seva dicció i sàtira moltes vegada. Fou empleat de Banca. “Perquè la Tresa això, Perquè la Tresa això altre”. Es referia al nom de Teresa, sa cunyada.

ATZANELL—Salomó Abraham. Jueu de la Vila. “Uns dels jueus amb més cultura de Catalunya”, segons el Dr. Sobiranes. La seva famosa biblioteca, quins detalls consten en els arxius, és d’un valor incalculable. Una petita biografia està en poder de Ricard Mullerat.

BALCELLS PRATS, JOAN. En sa joventut fou un dels elements més destacats del Requeté.

BALCELLS PRATS, FRANCESC.

BARTOLÍ GASSÓ, CRISTÒFOL.

BARTRA CLARASSÓ, RAMON.

MAGÍ BATLLE ESTEVE

TON BATLLE ESTEVE

EL BERRUSCA. Vivia en una casa prop de cal sr Vives del Portalet (Plaça Espanya).Els nens anaven a estudi a la casa avui del senyor Muntanyà… Quan anaven a dita plaça a jugar i volien entrar a classe. Falta fragment.

BORRÀS, ALEIX. Del comerç de sabateria. Molts anys jutge de Pau.

BORRÀS ENGRACIA, comadrona.

BOSCH ANGILL, ANTON. Barber, el Sastret de Sant Antolí. Colomí d’adopció.

BOSCH RIERA, RAMON. Músic d’ací. Col·laborador del Cor del Centre Catòlic.

BRUGALLA SAURINA, Mossèn Joan. Colomí d’adopció.

MARTÍ BOFARULL, Mossèn Deogràcies. (1889-1936, Santa Coloma de Queralt)Colomí d’adopció. Natural de Savella. Professor del Col·legi de Sant Josep.

CALZADA MATEU. El vell Calzada. Intel·lectual. Un dels fundadors del Centre Republicà.

CARDONA CABRÉ, CARME. Mestra Nacional. Colomina d’adopció. Muller de Vicenç Castellar.

CAROL TRULL, JOANITA.-

CASTELLS, JOSEP. Intel·lectual. Colomí d’adopció.

CASTELLS MARTÍ, JOAN. Artista dibuixant. Un dels intel·lectuals de la nostra Vila. Es traslladà a Barcelona en acabar la Guerra. Com artista, el descobrí un articulista de “DESTINO”,

CASTELLS (GRASSO). Havia estat del Consell de Direcció de l’Associació Arqueològica, essent molt entusiasta d’ella.

CASTELLS ROSICH, JOAN. Alcalde durant la dictadura de Primo de Rivera.

CASTELLVÍ, Pare. Natural de les Piles. Santcolomí d’adopció. Intel·lectual.

CASTELLVÍ, fill. Santcolomí d’adopció. Intel·lectual. Aspirant a tenor d’òpera.

CERVERA SEGURA, AQUILINO. Molt bella persona. Músic, sastre.

COLOMETA JACQUES (de cognom mulet). De caràcter alegre, expansiu. S’emmaridà amb Ramon Carol..

COMPANY, Ferran. Colomí d’adopció. Era molt popular a la Vila. Aficionat a totes les coses belles, i entre elles al teatre.

CORBELLA CALDARER. L’avi Calderer. Construïa caldereria i altres objectes d’aram en l’establiment situat al Portal de Santa Coloma, avui Plaça 14 de Gener, tocant a Ca’l Ferrer de Tall.

CORBELLA LAO, CALDERER. Abans construïa calderes i altres objectes d’aram. Aficionat de l’Estrella.

CORSELLES, EL CADIRETES, de cal Polver del Carrer Major. Es devia casar i establí a la vila de Mollerusa, obrint-hi una cansaladeria anomenada, en una cartell del frontis de la tenda, LA COLOMINA, fent així honor a la pàtria xica.

CORTADELLES, el Pepet de l’Hostal. Administrador de finques. Molt conegut a la Vila com a home polític i sociable.

CREUS OLIVER, Joan. Joan Casaris. Intel·lectual. També escriptor. Mestre fuster. Construí l’altar de Sant Miquel.

DOLORS DE LA RECTORIA. Majordoma de la Rectoria. Un dia de la Festa de Barri de la Plaça de l’Església, el senyor Vicari i la Senyora Dolores, com els demés veïns de la Plaça, tiraven coets. O sia, feien focs artificials.

DOMENJÓ, fill. Excèntric, d’acció, popular. Aquest posà una fàbrica de motlles de plàstic que fracassà. Més tard s’instal·là a Barcelona. És l’autor dels Gegants i Cap-grossos de la Vila.

DOMINGO DE POBLEDA. Un marxant de Pobleda que venia molt sovint a la Vila a vendre vi, especialment ranci.

DOMINGO, GORI DE LA FONDA. Fondista. Durant molt temps jutge municipal.

DOMINGO TOMÀS, Josep. El Pepet del Banc. Fou uns dels primers banquers de la Vila.

ESTALELLA BRUFAU, Eduard. Fou un gran patriota, catalanista i colomista 100%.

ESTALELLA MONTSERRAT. Propagadora del moviment conegut per “Ponzelles de Joventut”.

ESCLUSA, Martí. Santcolomí d’adopció. Polític. Intel·lectual. Aimat de la nostra Vila.

ESTEVE PUIG SEGURA, Mossèn. (1865-1920)  Beneficiat de la nostra Parròquia, de la que n’era organista.

FERRER COMBELLER, Ricard. Un dels intel·lectuals més destacats de la Vila. Autor i traductor de moltes obres, algunes vegades per a cases editorials. Molta cosa referent a coses inaudites. Fou facultatiu d’obres del Nostre Ajuntament.

FERRER ESPLUGUES, Josep. El Pep Moliner. Dirigent del Sindicat Agrícola Catòlic. Intel·lectual. Regidor de de l’Ajuntament. Del 1er Centre Catalanista. Una gran figura.

FERRER TRULLOLS, Josep. Pep del Molí. Intel·lectual de primer grau. Rígid. Fou secretari del jutjat molts anys.

FERRER TRULLOLS, Ramon. Intel·lectual. Polític del Centre Republicà, del que era un dels elements més qualificats.

FERRER MUNGUET, Marian. Industrial. Intel·lectual. Un dels fundadors de la benemèrita Associació Arqueològica de la Vila de Santa Coloma de Queralt

FERRER DUSARANT, Pere. Pere Nousous. Estimà molt la Vila.

FERRER QUERALTÓ, Joan. Joan Queraltó. Intel·lectual. Industrial. Home sencer. De grans virtuts. Aimà la Vila com el qui més.

FERRER POMÉS, CONRAD.- Intel·lectual. Industrial. Regidor de l’Ajuntament.

FUSTÉ I SABATÉ, Josep. Jove que es preocupà de la formació juvenil  de la Vila, com a Delegat d’Esports, sobresortint el “Baloncesto”.

GABERNET JANER, RAMON. EL POPULAR I VELL NISETA. Fou un dels tipus més populars de la Vila.

GARRIGA VIVES, PEPET. De cal Senyor Magí. Industrial del Carrer Major. Intel·lectual. Sagristà de la Parròquia.

GASSÓ RAFEL, DE CA L’ALEXANDRE. Es posà foc en el seu establiment dedicat a la compravenda d’essències i papereria, situat a la Plaça Major, sota el pis de la família Noguera, sastreria d’aquesta.

GOVERNA MULLERAT, Josep. Una de les principals figures senyeres de la Vila, on ocupà varis càrrecs.  Patriota excepcional per sa valia.

GUAL MULET, MARIA. Muller d’en Daniel Vallbona, i coneguda per la NOIA GUAL

GÜELL MARTÍ, Miquelet Rellotger. Una personalitat en la vila. Administrador de finques. Recaptador d’impostos.

ISERN, L’AVI PELLAIRE. Home molt religiós. Portava el pendó durant les professons religioses.

ISERN ESTIVILL, L’ANSELM PELLAIRE. Negoci de plats i olles. Encarregat del culte de la Cofradia de la Puríssima Sang, i de l’Església de Santa Magdalena.

JORDANA LAMICH, El Ton Salve. Agutzil. Corresponsal, administratiu del Correo Catalán, i demés premsa diària, cartes, pregàries, etc., Quedaren meravellats de que un home pogués desenvolupar tants càrrecs!

LAMICH CASASAIAS, Josep. Explosius i armeria.

LAMARCA AGAPITO. Sogre de Francesc Macià..

LLORENS, JUST, MARIMON.- El quieto”. Paleta de professió. Actuà casi sempre amb la Societat l’Estrella. Era de la Colla del Radio.

MARIMON ANTONIETA. L’ANTONIETA BLAVIA.

MARGANET PARE. Religiós mercedari de Santa Maria de Bell·lloch, que amb aquest nom era conegut la Vila.

MARTÍ GOVERNA. De ca’l Martí Gros. Fou mosso d’esquadra. Marxà de Santa Coloma pes establir-se a Valls.

MAS AUBERI, XAVIER. Músic. Cafeter del Casal, i del local del Carrer Major.

MASSÓ LAMICH, Josep. El fuster de Tàrrega. Bon oficial ebenista, artista en el seu ofici. Figura important del Centre Republicà.

MOIX PROUS, JESÚS.-

MOIX PROUS, ROGELI. Metge. En acabar la carrera, s’establí a Barcelona.

MOIX FRANQUESA, JOSEP. Ha estat un dels homes que ha divulgat més l’avicultura de la Vila i comarca. Fou president de Joves d’Acció Catòlica i alcalde.

MOLINA, JOAN de, notari. Pare d’una família de la benemèrita associació Arqueològica de la Vila i comarca.

MONTCUSÍ-SEMINARISTA. Del seminari de Vic. Assassinat en temps roig.

MOROS DOMENECH, PEPITO. Intel·lectual. Catalanista 100%. Artista pintor.

MULET MIRÓ, VENTURA. Fou president del Centre Nacionalista (Casal). Del comerç del bestiar mular.

MULET CORTADELLES, JOSEP. Enginyer industrial. Viu a Barcelona, on té el domicili, però se’l veu molt a la Vila, conservant el pis.

MULET CORTADELLES, RAMON. Podem dir el mateix que el seu germà Josep

MUNDI BARCELÓ, SANTIAGO.- Metge. Dirigent del Centre Nacionalista, i després Centre Democràtic. Escrits valuosos a La Segarra. Prengué part en molts actes polítics.

MUNDI JULI, SANTIAGO. Estudia i obtingué el títol de metge. Estant aquí es casà a ca’l Marquet de Conesa. Ocupà la Batllia d’allí.

NADAL CELESTÍ. Fabricant del lleixiu LA PALOMA.

NINOT SERRA, JAUME.- Regidor. Alcalde. President del comitè durant el període de la Guàrdia Civil.

NINOT GRIMAU, CONCEPCIÓ. Intel·lectual de Tarragona. Mestra Nacional. Viuda. Contragué noves núpcies amb el qui fou alcalde de la nostra Vila, Joan Segura Contarell.

OLIVELLA MARIA.- Mestre de les Escoles Nacionals. Exercí el càrrec durant molts anys. Es maridà amb Josep Niubó, mort assassinat.

PADRÓ (PARE). El pare del Noi Cametis. Tenia un camp tocant al convent.

PADRÓ FERRER, EL NOI CAMETIS. Home molt especial. Excèntric. Aimant del ciclisme, de la equitació, ex., seminarista al Colell (Girona). Carnavalesc. Casat, visqué darrerament a Barcelona.

PADRO GERMÀ, MARISTA.- Morir en olor de santedat. Existeix una biografia que guardava un nebot seu, fa pocs dies mort a l’Hospital Clínica Nostra Senyora del Carme. Vaig encarregar al Senyor Alcalde que procurés que no es perdés dita Biofrafia, l’existència de la qual certifico per haver-la llegit.

PADRÓ BREU, JOSEP (EL MANXUNGA). Exseminarista dels Germans Maristes. Fou corresponsal informatiu del Correu Catalán, del qual fou un gran propagandista. Carlista, fundador del requetè d’aquesta;

PADRÓ PUJOL MOSSÉN JAUME. Avui en la casa sacerdotal de Vic. Gran orador sagrat i treballador dins de l’Associació Catòlica. Té publicats alguns llibres de bona poesia. Deixa molts records el seu pas de vicari en la Parròquia.

PALAU SALVADOR.- Secretari de l’Ajuntament de les Piles i més tard de Santa Coloma. En temps roig fou un dels 5 condemnats a mort per el Tribunal Popular de Tarragona, quina pena fou commutada.

PÀMIES FERRER, AVEL·LÍ. PARE CAPUTXÍ. Un dels dirigents d’ORIFLAMA, revista de la joventut emmarcada en el Concili i en l’estimació a Catalunya..

PARADELL, PACO. D’ocupació barber. Intel·lectual aficionat al teatre. Escrigué algunes obres, algunes d’elles representades en un local de la Vila.

PARELLADA ROC. Pagès. Entregat al Centre Republicà. De noiet, escolà a l’Arxiprestal. Coneixia els cants religiosos i es sentia poeta, fent composicions a les que afegia la música religiosa que ell coneixia.. Els seus versos tenien un caire irreverent i anticlerical.

PARELLADA SOTERAS, JOAN – Cursà la carrera diplomàtica, alçant el núm. 3 en la seva promoció. Ha exercit el càrrec a Roma, a Madrid, etc. El dia 18 de Gener de 1974 es nomenat ambaixador d’Espanya a Malawi.

PASTOR, JULIA.

EL PEP SOL.- Les seves creences religioses devien ser gran arrelades en ell. No pogué veure realitzat el seu profund desig. Esser enterrat al Cementiri Civil que s’anava a obrir.

PERELLÓ, FILL. El fill de Rafael m…. Ha estat un matemàtic de gran fama.. Ha estat professor en el Col·legi de la  nostra Vila i a Igualada, cos que honora la població.

PIJOAN SANTAEULÀRIA, MOSSÈN JAUME (1902, Vidrà, 1964, Santa Coloma de Queralt). El Rector conegut de més actuació a la Vila. Era natural de … Formà els quadres d’Acció Catòlica, considerada com la millor organització del ram de l’arquebisbat de Tarragona.

POMÉS DEL CARRER MAJOR.(o sia de ca’l Monica). Poca cosa en sabem. Era caçador, al camp… i a la Vila. Des del seu terrat, es veia casi la totalitat del pati—corral de ca’l Ramon Mullerat.

POMÉS PONT, JOSEP. Industrial. Delegat d’Auxili Social. Exercí el càrrec d’alcalde. També fou regidor municipal.

POMÉS PONT, ANTONI. Administratiu de la Caixa de Pensions. Abans escolà de Montserrat. Dirigí l’Orfeó Colomí, del Casal de la Vila.

POMÉS VALLS, JOSEP. Fiscal del Jutjat Municipal cert temps. Informes comercials, organismes de la nostra Arxiprestal. Fabricant, junt amb Daniel Vallbona, de la primera fàbrica de xampany de la Vila.

POMÉS VALLS, ANTÒNIA.

PUIG, MARIA.- Intel·lectual indiscutible. Gran lectora. Santcolomina d’adopció. Muller d’en Roman Ramon. Va pertànyer a l’elenc artístic de la Passió d’Esparraguera

PUIGSECH PLA, MOSSÈN VENTURA. Colomí d’adopció. Vigatà. Alternava el seu ministeri amb treballs manuals. Millor administrador en una fàbrica de xampany. Capdavanter del Cor del Centre Catòlic.

REQUESENS, PEPETA DE. Abans tenia el domicili a una casa del Carrer Major, on ara hi ha, en els baixos, l’Estanc núm. 1. En la façana de l’immoble hi ha encara l’escut dels Requesens.

REGUANT BADIA, MOSSÈN ANTONI. Colomí d’adopció. Mestre. Director del Col·legi Parroquial de Sant Josep, que anteriorment era regentat per els Germans Maristes. Dedica totes les seves activitats al servei del seu ministeri, a l’educació dels joves.

RIBA MARIMON, JOAN. Seminarista a Comillas. De ca la Coloma Marc. Un talent fora de sèrie. Un gran teòleg.

RIBA TRULLOLS, GERMÀ GUSTAU MARISTA. Gran africanista. Durant la Guerra fou nomenat inspector Provincial d’Ensenyament. Quan l’ alliberació, estigué uns dies aquí, que aprofità per donar unes conferències sobre africanisme que foren molt concorregudes i celebrades.

RIBA TRULLOLS, JOSEP. Contramestre de la fàbrica de teixits. Dirigent del Centre Republicà.

RIERA GÜELL, JOSEP. S’ha distingit com artista pintor i com a propagador dels ideals de Crist, recorrent les comarques colomines i animant als grups de cristians. Intel·lectual, com tots els membres de sa família.

ROMAN RAMON, SEUMA. Intel·lectual. Un dels promotors de la cultura en el camp arqueològic. Obra d’ell és l’Associació Arqueològica de la Vila i Comarca, de la qual és Arxiver perpetu.

ROSSELLÓ—MESTRE. Mestre del Col·legi Parroquial. Tancat aquest, entrà de professor al Col·legi de les Germanes Carmelites de la Caritat.

SALTO GENER, MARCEL.- Santcolomí d’adopció. Administratiu. Actua a la Federació de Cristians i al Casal.

SEGUR SAURET, JOSEP MARIA.- Metge. Santcolomí d’adopció. Visqué molts anys a la Vila. Del Centre Nacionalista, amb càrrec directiu. Jubilat, s’afincà a Barcelona, no oblidant-se de la nostra Vila, que el rebia en l’època estival.

SEGUR  FERRER, JOSEP MARIA. Metge. En acabar els estudis s’establí a Barcelona, on està molt ben considerat per la seva capacitat. Compte amb l’apreci dels què el coneixen.

SEGURA LAMICH, JOAQUIM. Resident a Vic. Premiat en concursos i jocs florals. Poeta de primer ordre i gran animador de la Vila.

SEGURA LAMICH, JOAN. Intel·lectual. Industrial a Vic, on va contraure matrimoni amb una noia de ca’l Rector.

SEGURA ESTALELLA, JOAN. El pare d’en Joan i Joaquim. Regidor de l’Ajuntament pel Centre Nacionalista. Intel·lectual. Fabricant de xampany a Castellnou. Gran patriota. Artista, pintor i escultor.

SEGURA ESTALELLA, GERMANA AMPAR. A Vic, religiosa de les adoratives. Tan apreciada que fou nomenada priora, sempre que finia  el termini de l’exercici.

SEGURA CANTARELL, JOAN (de la Cirera). Fou alcalde de la Cirera. També, segons sembla, primer president del Comité durant la guerra, durant els primers dies.

SERAFI PAU.- Conserge del Centre Catòlic.

SERRA ALEMANY, FRANCESC.- Mestre Nacional. Residenciat fora de la Vila, en acabar la carrera.

SOLÀ PADRÓ, JOSEP.- Carlista 100%. Regidor de l’Ajuntament. Cafeter del Requeté.

SOLE (CATERINO), EL TOT SOL.- Vivia en la casa davant el Pont de la Barquera. D’aquí el nom “del tot sol”, per viure allà.

SOLER, L’AVI DE LA MASIA DELS CAPELLANS. Era curandero de gràcia i portava el pendó del Rosari de l’Aurora.

SOLER BALCELLS, JOSEP. A estones també poeta, col·laborant amb els programes de la Festa Major

TORRES ESQUIU, JOSEP. Doctor Josep. Natural de Rubió, districte d’Igualada. Força conegut a la Vila, especialment per la renúncia a l’arxiprestat de Mossèn Ramón Portella. Fou vicari general de Vic l’any 1939

TORT CASELLES, VINCENT. Home malaltís. Fou assassinat durant la guerra civil

TRULL ROSET, FRANCESC. Cursà estudis de Magisteri, obtenint el títol. Exercí de professor al Col·legi Parroquial de Sant Josep. Estudià i aprovà la carrera d’advocat. Avui és advocat de l’Estat a Barcelona.

TRULL ALBAREDA, FRANCESC. De la Federació de Joves Cristians. Addicte al Centre Catòlic. Aficionat distingit al teatre. Empleat i Director de la Banca, ocupà el carrer en l’Ajuntament.

TUDÓ CORBELLA, ALBERT.- Gran patriota del Centre Nacionalista. A… de gran intel·lectual. Propagador de la sardana.

TUDÓ CORBELLA, GERMANA LAURA.- Germana Carmelita. La Vila d’Espluga li dedica un públic homenatge en què concorregueren autoritats i el ple sencer,  l’agost de 1971. Aquest fet senyala la personalitat d’una filla de la nostra Vila: la Germana Laura.

TUDÓ CORBELLA, EUGENI.- Alumne del Col·legi dels Germans Maristes. Morí molt jove, i per dissort… cec.

VALLBONA CANELA, JAUME.- Home molt culte i agricultor. Fou el primer en introduir aquí el Nitrat de Xili per a l’adob dels camps. Dóna la imatge de la Patrona de Santa Coloma a la Parròquia, de talla, construïda en els tallers Castellanos de Barcelona; cremada durant la guerra.

VALLBONA SANOU, DANIEL. Regidor. Batlle de la Vila. Conseller dels què tenien problemes. Gran lector, d’una memòria fabulosa. Fabricant de xampany.

VALLBONA SANOU, MOSSÉN RAMON.- Beneficiat de la Parròquia. Vicari de Guialmons. Encarregat del Convent de Nostra Senyora de la Mercè.

VALLBONA SANOU, REGINA.- Cultiva la poesia, que publicava en la premsa.

VALLBONA OLIVA, ENRIC.-

VALLBONA GASSOL, EUSEBI.- Intel·lectual. Pagès. Del Quadre Escènic de l’Orfeó del Centre Catòlic, al què estigué sempre entregat. Ocupà càrrecs de direcció al Centre de la Germandat del Sindicat Agrícola Catòlic.

VALLBONA SANOU, JOAN. EL DE MONTEVIDEO.- Volgué intentà fer fortuna passant el xerco i fent cap a Montevideo. Allí establí un cafè i una sala d’Espectacles.

VALLBONA SANOU, GERMÀ JULÍ, JOSEP.- Marista. Dedica trenta anys a la docència a la ciutat de Badalona.

VALLS BADIA, JOSEP. Veterinari i ferreria. Home molt culte i estimat per la seva bondat i el seu taller on treballava de mosso l’Enric Vallbona, o sia del Centre.

VALLS MOIX, JOSEP.- Metge. Especialista a Barcelona, on ha aconseguit fer-se un nom pel seu saber.

VALLS VILANOVA (a) MODESTET, JOSEP. Aficionat de l’elenc artístic de la Societat “l’Estrella”.

VIDAL BALCELLS, JOSEP.- Seminarista. Assassinat durant la Guerra. Intel·lectual 100%. Capdavanter de la Federació de Joves Cristians de Catalunya i molt afí a tot allò referent a la influència del Centre Catòlic d’obres i seccions d’Apostolat Parroquial.

VIDAL BOSCH.- MARIT QUE FOU DE DONYA PEPA DE REQUESENS.- Només direm que el Sr. Vidal fou un home religiós i practicant de la doctrina de Crist. Passava molt temps visitant Hospitals i Centres de Beneficència, exercint de barber, afaitant els malalts o recollits allí. Les seves restes reposen al costat de la que fou muller Donya Pepa de Requesens en la Capella de Santa Magdalena, del Pati d’Armes del Palau—Castell dels Comtes de Santa Coloma.

VILÀ (a) PASTERA.- Pagès. Curandero. Tenia el seu despatx o clínica a la Masia de la noia Gual, pubilla que en diríem avui.

VIVES, ANTON.- Metge titular de la Vila. Natural d’Igualada. Batlle de la Vila durant força temps. En tindre l’edat de jubilar-se, el substituí el metge Dr. Joan Mullerat Soldevila.

VICH—EL SENYOR DE L’ULLERA.- Aparellador o mestre d’obres municipals, per quin motiu venia molt sovint a la Vila.

.

Anuncis