“Cervesejar”, “pijamar-me”, “sexuar-se”. Reconec que m’agrada inventar-me paraules.  Saber que en el passat existien paraules com “avinentar” (d’avinentesa) o “cervellera” em fa pensar que aquest exercici potser tampoc tan estrany.

Parlant de paraules, m’ha semblat apropiat homenatjar “Antònia Font”, el grup que millor ha jugat amb elles i que ha inspirat el títol d’aquest bloc. Dels quatre apartats que parlava, els dos primers recullen algunes paraules que apareixen al “Diccionari Aguiló” (d’origen medieval, per tant), i els dos últims fan referència a expressions colomines del segle XX que avui ja estan en desús. Espero que us agradi aquest viatge lingüístic al passat!

imatge paraules

APÈNDIX I. DICCIONARI AGUILÓ

Actualment, des de l’Institut d’Estudis Catalans es continua la feina iniciada per Lluís Faraudo de Saint-Germainen la recopilació de mots colomins. El procés de digitalització dels textos consultats per Faraudo durarà més o menys, però ja es poden recollir els primers fruits. A continuació, una mostra

ALCASSERA, 

Regadores de terra

“.v. alcaceres, alias regadores de terra.”
Inventari de Pere de Queralt Any 1408

ALMORRATXA s.

Almarratxa, Vegeu.morratxa.

“uns alambichs de vidra e una almoratxa de vidra de Domas.”
Inventari de Pere de Queralt Any 1408

 

ARPES s.
Instrument d’agricultura compost d’un mànec proveït de dos o tres crocs o ganxos per a cavar fems, arrencar palla.

“Item unes arpes a n Gratapalles de Çaumella, per ______ .ij. sous.”
Inventari de Santa Coloma de Queralt segle XV

 

ARTIBANC, s.
VEGEU “arquibanc” ocaixabanc”: banc amb respatller o sense en que el seient és la tapa d’una caixa o més caixons

“Item un artibanch a n Bnt. Farrer, pentinador, per _______ .vij. sous.”
Inventari de Santa Coloma de Queralt segle XV

AVENTURAR-SE, v. refl.
Posar-se en aventura, en risc; arriscar-se, exposar-se.

“E asenyladament los juheus, los quals per frevoltat e per miserie de lur condicio, los princeps e els senyors de lurs terres deuen mils deffendre, per tal com molt hom s avanturarie de fer injuria als juheus ans que als crestians…”
Escrivania rectoral de Sta. Coloma de Queralt Manual de 1333, quad. 5

AVINENTAR, v. intr.
Cercar una avinentesa, un avinent.

“Clara cosa es que exovar no pot esser sens matrimoni, ne seguretat com per exovar. Mas be s pot hom tot dia avinentar que aytal matrimoni se faça…”
Escrivania rectoral de Sta. Coloma deQueralt Manual de 1351, quad. darrer

 

BORRATXA, s.
Petit odre o boteta de cuir amb broc, dins la qual es porta vi per beure a galet.

“Dues borratxes petites de cuyro, la una squinsada.”
Inventari de Santa Coloma de Queralt. Any 1435


BRANCA, s.
Per analogia, tota cosa comparable amb la branca d’un arbre.

“una branca de coral ab una creu d argent daurada.”
Inventari del Convent de Bell-lloch Escrivania rectoral de Sta. Coloma deQueralt.- Manual de 1411, quad. 3.

ÇA ENRERE, loc.
Abans d’ara, precedentment.

“Item confirmam tots privilegis y franquies feites per lo noble senyor en P. de Queralt za enrera pare de nos dit P. en qualque manera sien…”
Escrivania rectoral de Sta. Coloma de Queralt Manual de 1327, quad. 7

CERVELLERA, s.

Armadura de cap, espècie de capell de ferro

“Item una cervellera ab sa folradura al dit senyor bisbe, per – .iij. sous.”

Inventari de Santa Coloma de Queralt segle XV

CIVECA, s.
Ocell nocturn de presa, del gen. ulula, que hom ensinistra per a reclam de caça.

“Item la gavia de la civeca ab son coranat.
.j. bavador de terra de la civeca.”
Inventari de Pere de Queralt. Escrivania rectoral de Sta Coloma de Queralt.- Manual de 1408, quad. 2. Any 1408.

 

ÇO DEL VOSTRE, loc.
Expressa allò que és vostre o de vós; vostra propietat.

“Ni puxam encara dir que nos puxam ordenar de ço del vostre, axi com si era nostre, sens vostra voluntat.”
Escrivania rectoral de Sta. Coloma deQueralt Manual de 1333, quad. 5

 

CONQUETA, s.
Petita conca; mesura per als grans.

“Item una conqueta petita trenchada a n Mosse Alfrangi aliter Caym, per _________ .j. sou .viij.”
Inventari de Santa Coloma de Queralt segle XV

COTADA, s.
Folradura.

“Item una cotada de pell de conil al senyor bisbe, per ______ .ix. sous.”
Inventari de Santa Coloma de Queraltsegle XV

 

DENUNCIADOR, s.
Aquell que denuncia a la justícia, a l’autoritat.

“It. que inquisicio general no puxe esser feyta contra juheu sens acusador o denunciador, e que l acusador o denunciador que stie a talio.”
Escrivania rectoral de Sta. Coloma de Queralt. Manual de 1327, quad. 7

 

DEUS NOS AJUT (AIXÍ ___)
Deprecació, que hom adjunta sempre a un vot, afirmació, súplica, petició.

“… axi Deus nos ajut et aquests sents .iiij. evangelis devant nos posats et de nos et de cascu de nos ab la ma tocats.”
Escrivania rectoral de Sta. Coloma de Queralt. Manual de 1333, quad. 5

 

DIACALOI, [DIACALOY], s.
Engüent vulnerari.

“Una capsa redona pintada en que y a un poch de diacalon…”
Inventari de Santa Coloma de Queralt.Any 1529

EMPOSTAT, ADA, adj.

Cobert amb posts; empostissat.

“Item una colga de pi enpostada de posts al sol an Bondeo Andali per_____________.xv. sous .v.”
Inventari de Santa Coloma de Queralt segle XV

 

ENGRUNAT, ADA, adj.
Deslligat, solt, separat, esmicolat.

“Item pells engrunades de conil al dit senyor bisbe, per______ .ij. sous.”
Inventari de Santa Coloma de Queralt segle XV

 

ESBROQUELLAT, ADA, adj.
Que té el broc trencat, oscat; esbrocat.

“.j. pitxell de vidra de Domas esbroquellat.”
Inventari de Pere deQueralt. Escrivania rectoral de Santa Coloma de Queralt. Manual de 1408, quad. 2. Any 1408.

 

ESCALFADOR, s.
Aparell per a escalfar.

V.calfador.

“Item un scalfador d aram ab son cobertor a n Johan Rosanes, per——– .xiij. sous.”
Inventari de Santa Coloma de Queralt segle XV

 

ESPADELLA, [SPADELLA], s.
Petita espasa.

“.j. scut de cavaler e .ij. spadelles.”
Inventari de Pere de Queralt Escrivania rectoral de Santa Coloma de Queralt. Manual de 1408, quad. 2. Any 1408.

 

ESPERA (A ___), mod.
A termes, a pagar al cap d’un cert temps.

VEURE: “Manvés” (antònim), vendre a espera.

“It. que pusquen vendre lus mercaderies e lurs sitis a tot hom a espera o a manves, e comprar d aquels en semblant manera, segons que s puxen avenir.”
Escrivania rectoral de Sta. Coloma de Queralt. Manual de 1327, quad. 7

 

FOLRADURA, s.
Forradura, dobladura.

“Item una cervellera ab sa folradura al dit senyor bisbe, per_________.iij. sous.”
Inventari de Santa Coloma de Queralt segle XV

FUSTANI MATALAFER O FUSTANI MATALÀS, un. pluri.
Tela de cotó que recobreix un matalàs.

Vegeu “fustani matalàs”.

“Item un travesser ple de ploma ab cuberta de fustani matalaffer tota squinçada a n Pere Farran, per _________.xxiij. sous.”
Inventari de Santa Coloma de Queralt segle XV

“Item un matalaffot tot squinçat de fustani matalas fet de pel de boch a n Pere Alegre, per_____ .viij. sous.”

Inventari de Santa Coloma de Queralt Segle XV

 

GALERA, s.
Vaixell d’orfebreria, faiçonat a forma de galera.

“una galera d argent ab .xx. rems, ab senyal de Queralt.”
Inventari del Convent de Bell-lloch. Escrivania rectoral de Sta. Coloma de Queralt. Manual de 1411, quad 3

 

GENETA (A LA ___), loc.
A l’estil de l’escola d’equitació guerrera dels zenets africans.

“uns esperons de la geneta desgornits.”
Inventari de Pere de Queralt Any 1408

 

GIT, s.
Corretgeta passada al peu del falcó.

Vegeu “get”.

“.iv. pells per fer gits, lenques capells de falcons.”
Inventari de Pere de QueraltAny 1408
GOENGA, s

Flassada.

“It. un goengua de bora ab listes blanques et verdes et boreloses.”
Inventari de Santa Coloma de Queralt. Any 1414

GRIMEU, s.

Cinyell, cintura.

“Item, lo dit Nabraam haie e sie tengut de donar a sa filla per la dita quantitat vestidures, ço es assaber, mantell de florenti e aliuba, grimeu e gonella de perpinya o de campredon…”
Capítols matrimonials de Santa Coloma de Queralt. 21 de setembre de 1416

 

GÚBIA, s.
Enformador de mitjà canal semicircular.

“Item una gubia de fer buchs, al senyor bisbe per___________.j. sou.”
Inventari de Santa Coloma de Queralt, Segle XV

 

JURAR AB DIVÍ, fr.
Jurar per Déu, invocar-lo.

“E a mayor encara fermetat, nos na Francisca de Queralt et dona de Ceret, et nos en P. deQueralt juram ab divi totes les coses damunt dites et sengles fermes em per tots temps habere et tenir, et attendre et complir, et servar… axi Deus nos ajut et aquests sents .iiij. evangelis devant nos posats et de nos et de cascu de nos ab la ma tocats.”
Escrivania rectoral de Sta. Coloma deQueralt. Manual de 1333, quad. 5

 

LIARRE, adj.
Color de la capa dels cavalls entre gris mesclat i gris bru.

Vegeu “liart”

“… un cavall de pel liarre ab pels blanchs y roigs…”
Doc. de Santa Coloma deQueraltAny 1324

 

LLAGOSTA, s.
“unes faldes de lagosta de ferra.”

Inventari de Pere deQueralt Any 1408

MANEGUÍ

Dimensió de mànega

Maneguins scurs de dona”.

Inventari de Santa Coloma, segle XV

 

MANUMIR, [MANOMIR], v. a.

Manumitir, afranquir, alliberar.

“Item, que lo dit Nabraam haie a manomir sa filla a rebre la anel, ço es assaber, apellat en abraych quisdusin…”
Capítols matrimonials de Santa Coloma deQueralt21 de setembre de 1416

 

MANVÉS (A ___), mod.
Al comptat, mitjançant pagament immediat (concepte oposat “a espera”).

“It. que pusquen vendre lus mercaderies e lurs sitis a tot hom a espera o a manves, e comprar d aquels en semblant manera, segons que s puxen avenir.”
Escrivania rectoral de Sta. Coloma deQueralt. Manual de 1327, quad 7

 

MATALAFOT, s.
Despectiu de matalaf.

“Item un matalaffot tot squinçat de fustani matalas fet de pel de boch an Pere Alegre per ______ .viij. sous .j.”
Inventari de Santa Coloma deQueralt Segle XV

MESTURA, f.

Mestall.

formén, ordi, civada, mestura, spelta…”

Història de Santa Coloma, pàg. 233

MEYTADÀ, m.

Partit

Una cota meytadana de dona… Una mantellina ab pena blanca”

Inventari de Santa Coloma, 1350.

NÒUER, v. a.
Noure, danyar.

“It. que testimoni de christia no pugue nouer a juheu en negun feyt civil ni criminal sens testimoni de juheu y christia.”
Escrivania rectoral de Sta. Coloma de Queralt. Manual de 1327, quad. 7

OBRA DE VALÈNCIA, un. pluri.
= Obra de Màlica, terrissa.

“.j. pot d obra de Valencia.”
Inventari de Pere de Queralt. Any 1408

“.ij. librells grans de terra d obra de Valencia.”
Inventari de Pere de Queralt. Any 1408

 

OMBRA, s.
Protecció, favor, defensa.

“Atenents que nostres sotsmesos de qualque ley sien deuen viure sots nostra ombra, guarda et deffensio en pau e en repos…”
Escrivania rectoral de Sta. Coloma de Queralt. Manual de 1333, quad. 5

ORDÀ (OLDÀ)

Usat, vell, de poc valor, dolent, passat, gastat

Santa Coloma de Queralt, segle XIV

PAPEROT, s.
Paper inútil o sense importància, escrit de poc valor.

“Item molts paperots.”
Inventari de Pere de Queralt. Any 1408

PELLIÇÓ

Gequet curt sense mànigues de pell llanuda

pelliçó de pell blanca”

Inventari Santa Coloma de Queralt, 1338

 

PENTINADOR, A, s.
Aquell, aquella que carda llana, cànem.

“Item un artibanch a n Bnt Farrer pentinador, per______ .vij. sous.”
Inventari de Santa Coloma de Queralt. Segle XV

PIQUERIA, f.

Ofici de piquer, o picapedrer

Inventari Santa Coloma de Queralt, 1273

PITRAL (o pitrall)

Corretja dels guarniments que passa pel pit de l’animal

Pitral de cuyro amb algunes xapes”

Inventari de Santa Coloma, segle XV

PLATONAT, m.

Clavetejat amb platons o claus o plaques de metall. Es deia dels llibres i altres objectes:

un libre cubert de verd e platonat”.

Inventari de Santa Coloma, 1408

PENA, f.

Pell, ploma

cota blava ab pena blanca. Cota mesclada ab pena de conills. Cota de burell ab pena negra. Una gramalla verd mesclada ab pena blanca rulla”

Inventari de Santa Coloma, 1337

PASTERA, f.

Fusta buidada, o caixó de quatre costats que serveix per a pastar.

Pastera ab cobertor ab peu”

Inventari de Santa Coloma, segle XV

PORTELL (eixir a)

Sortir d’un a un

los anyells se delmen eixint a portell”

Capbreu Santa Coloma, 1598

PREMONICIÓ, s.

Advertiment previ, admonició anticipada.

“It. que no puxe esser rodat ni turmentat negun juheu sens premonicions violentes de testimonis juheus.”
Escrivania rectoral de Sta. Coloma de Queralt. Manual de 1327, quad. 7

QUIMA (o QUILMA), f.

Mena de roc o coixinera per dur el gra al molí

Una quilma oldana”

Inventari de Santa Coloma, 1412

RALL, f.

Rall de raure formatge, de pocha válua

Inventari Santa Coloma de Queralt, segle XV

ROTLLE, s.
It. volem que pujats fer escola ho escoles ho oratori ab rotlle o rotlles, axi com tots los altres juheus dels altres lochs.”
Escrivania rectoral de Sta. Coloma de Queralt. Manual de 1327, quad. 7

SAFRANAÓ, m.

Segar i anar a vendre una petita quantitat de safrà

Santa Coloma de Queralt, 1333

SALTERI, m.

Instrument musical.

Santa Coloma de Queralt, 1298

SAMSÒNIA, f.

Instrument musical que té una llengüeta de metall. Un cec aprèn a tocar la samsònia per millor captar o mendicar i el seu mestre és un pobre de Santa Coloma de Queralt que captarà amb ell havent de donar al quart any d’aprenantatge una samsònia de preu de xxx sous.

Document de 1333

SEDAÇ, m.

Sedaç de cendre farina”.

Inventari de Santa Coloma, segle XV

SERV, A, adj.

Serf, esclau.

“… que nos ni nostres hereus ho succehidors no tocarem ni pendrem vos ni vostres bens, ni partida d aquels, per occasio ho color que digam o diguessem que vos siats catius ho serves ni per neguna altra raho semblant.”
Escrivania rectoral de Sta. Coloma de Queralt. Manual de 1333, quad. 5

SOBRESEURE, v.

Suspendre, diferir.

“It. que ls deutes dels juheus no sien per vos alongats ni sobreseguts en neguna manera.”
Escrivania rectoral de Sta. Coloma de Queralt Manual de 1327, quad. 7

TALIÓ. s.
Pena o càstig igual al delicte comès.

“It. que inquisicio general no puxe esser feyta contra juheu sens acusador o denunciador, e que l acusador o denunciador que stie a talio.”
Escrivania rectoral de Sta. Coloma de Queralt. Manual de 1327, quad. 7

TALL, [TAYL], s.
Talla, impost, tribut.

Vegeu. “talla”.

“Empero en aquesta definicio ho remissio no entenem tayls ni questes acostumades esser enteses.”
Escrivania rectoral de Sta. Coloma de Queralt. Manual de 1333, quad. 5

TENDRE, v. a.

Tibar, posar tes o en tensió.

“.j. banch de tendra ballesta.”
Inventari de Pere de Queralt Escrivania rectoral de Santa Coloma de Queralt. Manual de 1408, quad. 2. Any 1408.

TROSSER, m.

Un mosso es lloga per trocer durant un any

Santa Coloma, 1273

 

USURES (A ___) mod.
Usuràriament.

“In primis volem que tot juheu y tota juhia de Santa Coloma puxe prestar a usures lus diners a tot christia o christiana de la vila ho d altres lochs, segons que mils se puxen avenir ab els.”
Escrivania rectoral de Sta. Coloma de Queralt Manual de 1327, quad. 7

VIA, s.

Tira

Un collar de perles, de tres vies”

Inventari Santa Coloma de Queralt, segle XV

APÈNDIX II. DICCIOARI AGUILÓ

PALL:

los pells de les cadenes que sien tinguts d’averna entre or e mans (?) que n’ajan aver deu soms per pam”;

sots pall de llit”.

Inventari segle XV

PANERET

Petit paner, “canastillo”, en què les dones tenen el seu treball d’agulla

Paneret de verga”

Inventari segle XV

PATINS

Classe de calçat:

Item uns patins vells e dolents a don Cahim”

Inventari segle XV

SOBREPANER

Sobrepaner flocat obra de seda”

Inventari de Santa Coloma, 1410

ROVIRA

Camp o bosc on hi ha roures. Roureda. // Això o sinònim de devesa.

Venda de una devesa o rovira en el terme de Santa Coloma de Queralt

Inventari de Santa Coloma, 1424

SARBOX

Item dos sarboxos grans de agulla squinçats a rosanes”

Inventari Santa Coloma, segle XV

RAST

Conjunt?.

Rast de paternósters de coraldi per VI onces y quart”

Santa Coloma de Queralt, 1410

VERNI

Mena de roba

Item cota de verni negre o farret, folrada de drap vermey”

Inventari Santa Coloma, 1414

ULLERES

unes uylleres amb son stoig”

Inventari Santa Coloma, 1412

TIRARANYS

Telaranyes.

La guardan plena de pols y tirarañs en l’algorfa”

Santa Coloma, 1890

TÚNICA

Espècie de camisa que servia també a les dones del què ara són els enagos o faldetes blanques

Túnica de dona”

Inventari de Santa Coloma de Queralt, 1293

VEL

Mocador.

Vels d’espuma”

Testament Santa Coloma de Queralt, 1388

TARRACETA

Petit tarràs, gerreta

Tarraceta de vidre ab anses per beure aigua”

Inventari de Santa Coloma, segle XV

TABERINA

Dos pareylls de taberines e de cuxeres”

Inventari de Santa Coloma, 1367

VEUS

Vegades

tres veus l’any…”

Inventari de Santa Coloma, segle XV

TAULA

Taula reyal de dues peces ab los petges”

Inventari de Santa Coloma, segle XV

XALO

Mena de drap

Una capa de dona de xalo”

Santa Coloma de Queralt, 1300

TELA

Una tela davant lit”.

Inventari Santa Coloma de Queralt, segle XV

VELLOT

Y llana lo senyor pot triar de deu vellots lo vellot que millor li appar”

Capbreu de Santa Coloma, 1598

XUMANIA 

Xemeneia

Coetani a M. Aguiló.

XARBOXINA

Item un capell de cánem de dona, una xarboxina pocha, un bavossall”

Inventari Santa Coloma, segle XV

APÈNDIX III. MOTS ESPECIALS DE SANTA COLOMA DE QUERALT, recollits per Jospe Ferrer Esplugues.

La creació del diccionari Alcover—Moll fou un dels grans èxits de la filologia catalana del segle XX. El procés de recopilació de dades fou llarg i feixuc. La feina de molts informadors, repartits arreu del territori, fou imprescindible. Sovint, el mateix Mossèn Alcover s’escapava de les illes per emprendre viatges per al Principat i el País Valencià. L’objectiu, molt clar: recollir la parla “dialectal” —utilitzo aquesta paraula, si bé totes les parles són “dialectals”—de tots els catalans.

Alcover visità Santa Coloma de Queralt en dues ocasions: el 28 de Maig de 1902– fou rebut per una quinzena de persones (entre elles, l’historiador Segura, gran filòleg) i durant l’estiu de 1921. Ja en la primera estadia gaudia d’una extensa xarxa de col·laboradors colomins. Eren els següents:

Ram de notaris: Joan de Porcioles i Gispert

Ram de picapedrers i mestres de cases: Josep Ferrer Esplugues

Ram pastisseria, flaquers, sastreria, confiteria i agricultura: Eduard Estalella Brufau

Altres col·laboradors: Magí Domenjó, Daniel Vallbona, Josep Goberna Mullerat, Antoni Lamich Goberna

Durant la segona visita, emmarcada en una macroenquesta a 48 localitats dels Països Catalans, es preguntà als colomins la conjugació de 81 verbs. La tasca recopilatòria de la Mancomunitat, abans que la dictadura de Primo de Rivera la reduís a la mínima expressió, fou impressionant. Altres organitzacions no institucionals, com l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, també feren una gran feina catalogant el patrimoni repartit arreu del país.

Emparrar-se o adressar-se. Ho diuen del bestiar que s’enfila als arbres per menjar-ne el fullam i brostada.

Gormant: golós, llaminer, afecat del dolç. Ho diuen tant dels animals com de les persones. “Aquest gos és molt gormant del sucre”.

Teca: manjua, concert de menjar. “Serró del cassador per portar-hi la teca”, allò que ha de menjar.

Morralet civader: Una bossa més llarga que ampla, feta de roba blanca amb uns elàstics fixos per a penjar-ho a l’espatlla; serveix per poasr-hi teca i civada pel bestiar

Auforges: Moralet civader doble. Les pengen pel coll de la persona, una bossa per davant i l’altra per darrera; molt usades dels pagesos: hi solen portar el menjar per tot e dia

Donar morralets: Donar menjar als animals de treball sens estabalar-los.

Escabot: Ramadet, guardada petita de bestiar

Esquella: Campana petita; en porten el moltó i les cobres, bous, vaques

Tenir bon picarol: D’una persona molt enraonadora, d’aquelles que mai callen

Tenir el bot ple: Estar tip d’una cosa. El bot era una odre on s’hi guardaven diferents líquids

Fer el bot: Dit de les criatures quan s’emurrieixen i estan a punt de plorar

APÈNDIX IV. PARAULES I EXPRESSIONS RECOLLIDES PER MARIA ALBAREDA

Ous d’escalfa—Patates bullides senceres

Estar molt de lluna—Estar eufòric

Com estàs de vint-i-vuits?–Com et va el negoci?

Què n’hi ha de melics a lligar—Feina per fer

Els hi fum ambl’aixada ampla—Exagera explicant històries

Caure de vint ungles—Caure malament

Li aixecà l’eina—El va amenaçar.

Mouen massa julio—Mouen massa murga. 

Anuncis