Cartell de visita de la Visita Pastoral del Bisbe de Vic a Santa Coloma, en plena Guerra dels Segadors. Demana a les autoritats que la gent hi assisteixi i que paguin els tribus que es mereix l’església

1643, febrer, 14.

Nos Jaume Mercer, prevere, beneficiat en la iglésia parrochial de la present vila de Santa Coloma de Queralt en S.C.T, lloct de degà y visitador de dita vila y deganat per lo molt ilustre y Reverendíssim Senyor Don Ramon de Sanmanat y de la Nuca, per la gràcia de Déu y de la Santa Sede Apostólica, bisbe de Vich y del concell de sa magestat havent de continuar la visita comensada en la iglésia de la Cathedral de Vich als vint dies del mes de janer de l’any de la nativitat de Senyor de Mil siscents quaranta tres, en virtut de Santa Obediència demanan al Rt. Rector o vicari de la iglésia parrochial de la present vila que, lo diumenge primer vinent o festa manada a la hora manada a la hora de offertori de la missa major, publique lo present cartell avisant a tots los parrochians com dimarts com dimarts vinents, que serà el deset de febrer a les tres hores de la tarda visitarem la iglésia parrochial de la present vila. Per tant diem y manam als preveres de la Rt. Comunitat que assistesquen en dita visita per a provehir les coses tocants a sos oficis, als magnífics jurats de la vila y obrers de la iglésie assistesquen per a fer remediar lo que sie necessari y provehir lo que és convenient per a major augment y reverència de culto Divinal, conservació y reparació de l’església y la reformació de vicis, pecats públics y coses scandalosses, y més citam als administradors del hospital y bassiners de dita església y als administradors de causes pies queen pena de excomunicació tinguen los comptes de les rebudes y lliurades de sa administració apersebits per a procehir lo que serà més convenient per la quietut de llurs consciències, tot per a major honra y gloria de Déu nostre Senyor.

Arxiu Episcopal de Vic, 1218/4, f.1

Citat a: SOLÀ COLOMA, Xavier. “La reforma catòlica a la muntanya catalana a través de les visites pastorals: els bisbats de Girona i de Vic (1587-1800), Annex 26.

Anuncis