La política és equilibri de forces. Un grup o classe social avança o retrocedeix en les seves condicions de vida segons la pressió que sigui capaç d’exercir. Max Weber va definir el poder com la capacitat d’obligar una persona a actuar en contra dels seus interessos. Era difícil tenir més raó. Els drets laborals es mesuren segons la mateixa lògica. Les forces conservadores accepten el dret a vaga, el divorci o l’escola laica–per posar tres exemples–no pas perquè s’hagin modernitzat, sinó perquè la pressió popular els ha obligat a acceptar-ho. Convé recordar-ho.

Avui, dia del treballador, transcrit els Estatuts de la Col·lectivitat de Conesa.

Nenes_escola_______apro__any_1935

Conesines (1935). L’inici de l’escola va paralitza la construcció d’una nova escola a Conesa.

 

Incautacions fetes a Conesa 1937 (1)

Com en altres poblacions, l’Ajuntament de Conesa va tenir un paper destacat en la Col·lectivització de la Vila.

 

REGLAMENT DE LA SECCIÓ DE TREBALLADORS DEL CAMP

 

Article ler. Tots els components d’aquesta Secció de treball, tenen els mateixos drets i deures.

Art. 2on. La Col·lectivitat es regirà per acord d’Assemblea i per llei de majories.

Art. 3er. Tots els ciutadans que entrin a formar part de la Col·lectivitat, estan obligats a posar llurs béns al servei de la mateixa. A l’ingressar-hi es prendrà inventari de tots els béns que s’hi aportin.

Art, 4rt. El treballador que exerceixi dos oficis, se’l deixarà escollir el que millor li convingui. Si l’ofici que escollís estés mancat de treball, sé l’obligarà a exercir-ne un altre.

Art. 5è. Són considerats útils per al treball, totes les persones compreses des dels 14 anys fins a que les forces físiques els ho permetin. Quan es compleixin60 anys, el treball serà voluntari.

Art. 6è. El treball es farà per brigades, a les quals hi haurà un delegat responsable.

Art. 7è. La Col·lectivitat distribuirà a les famílies les quantitats reglamentades, sota el següent ordre: una família composta d’una persona, 5 ptes. diàries; de dues, 6 ptes.; de tres, 7 ptes.; de quatre, 8 ptes. Les famílies que sobreprassin de quatre, se’ls hi abonarà dos rals per persona.

Art. 8è. La família que tingui més d’un membre a la Col·lectivitat, a partir del segon cobraran 15 pessetes setmanals.

Art. 9è. Es cobrarà el jornal íntegre des dels 18 als 60 anys; dels 16 als 18 cobraran les tres quartes parts de jornal; i dels 14 als 16, la meitat.

Art. 10. Es crearà una Cooperativa de producció i de distribució per tal de satisfer les necessitats de la Col·lectivitat, i amb la finalitat de portar el control de producció i facilitar l’intercanvi de productes amb les altres Col·lectivitats agrícoles i industrials. D’aquesta manera es podrà adquirir la maquinària necessària per intensificar els treballs del camp.

Art. 11. La Col·lectivitat crearà una granja avícola i fomentarà la cria de tota classe d’animals. Totes les famílies podran tenir a llur casa, 6 gallines i 2 conills de cria, amb la condició que als dos anys els hi seran canviats per altres.

Art. 12. Els que pertanyin a la Col·lectivitat, adquiriran els productes de llur manutenció amb moneda col·lectiva. Tot el valor que setmanalment els hi sobri d’aquesta moneda , els serà canviat a la Secretaria amb moneda de l’Estat.

Art. 13. El component que sofreixi una malaltia o sigui víctima d’un accident de treball li seran ateses totes les necessitats. Les dones, quan tinguin necessitat de llevadora, seran ateses amb les mateixes condicions.

Art. 14. Si dos components de la Col·lectivitat volen contraure matrimoni, se’ls hi facilitarà, casa, mobles, etc., etc.

a) Si un component de la Col·lectivitat, vol juntar-se amb una persona que no perteneixi a la mateixa, se li donarà el que generalment s’acostumi donar.

Art. 15. Tot individu o familia que passi a formar part de la Col lectivitat i tingui deutes contrets, estarà obligat a rebaixar anualment el 25 per 100 del deute i als quatre anys es donarà per amortitzat. La Col·lectivitat es reserva un any més per a llur garantia.

Art. 16. Les persones que a l’ingressar a la Col·lectivitat posseeixin diners o alguna llibreta de crèdit, hi volessin sortirse’n, els seran abonades totes les quantitats

Art. 17. Tota persona que vulgui separar-se de la Col·lectivitat, ho farà després de la collita,  que serà el 30 d’Octubre. Haurà d’avisar amb tres mesos d’anticipació

Art. 18. Tot soci de la Col·lectivitat, gaudirà anyalment de 15 dies de vacances.

Art. 19. Per entrar a la Col·lectivitat precisa tenir carnet d’una de les dues Centrals sindical*: C. N. T. o U. G. T.

Article adicional. Tot el que no estigui previst en aquest Reglament, podrà modificar-se en Assamblea general.

 

Conesa, Desembre del 1936.

Anuncis