Transcripció de l’acte de Proclamació de la República. Santa Coloma de Queralt, 15 d’Abril de 1931. Com podreu llegir, els ideals republicans no es limitaven a un simple canvi de cap d’estat, sinó a una transformació més profunda i radical de la societat. Tots els ciutadans havien de tenir el mateix grau d’influència en la presa de decisions. Visca la República!

 

lluís solà

Foto de Lluís Solà Padró, alcalde republicà assassinat per el bàndol feixista

A la vila de Santa Coloma de Queralt, a dotze del migdia del dia 15 d’Abril de 1931. Reunió en el saló d’actes d’aquesta Casa del Poble els ciutadans elegits per l’article 29 el dia 12 propassat, Concejals d’aquest Ajuntament en Llorenç Miquel Asbert, Joan Segalà Just, Lluís Solà Padró, Jaume Fabregat Puigjaner, Ramon Torres Balcells, Joaquim Albi Lusola, Josep Fabregat Talavera, Joan Ramon Jordana, Joaquim Lavila Domingo, Josep Bergadà Castells i Jesús Moix Prous, sota la presidència del Batlle accidental en Antoni Casajoanes Amorós, a l’objecte de fer la Constitució de l’Ajuntament provisional republicà d’aquesta vila.

Acte seguit, el Batlle accidental exposa els motius de la sessió, que no són altres que els de donar compliment a les ordres rebudes del President provisional de la República Catalana, en Francesc Macià, per que sigui immediatament proclama la República en aquest municipi, i reconeguda com a forma de govern fonamental que ha de regir en tots els aspectes de la vida local d’avui en endavant, com a resultat dels últims fets que han enderrocat la monarquia.

Immediatament es fa la designació dels poders del govern de la vila al ciutadà de més edat, e Joaquim Albi Lusola, que s’adreça a tots en to molt afectuós, desitjant-los força encert en els seus càrrecs per a major glòria de la República triomfant i dels interessos de la nostra volguda vila.

És continuada la reunió sota la presidència de Joaquim Albi Lusola i acte seguit exposa la convivència de nombrar d’entre tots els reunits el Batlle provisional d’aquest Ajuntament republicà català, essent elegit per aclamació en Lluís Solà Padró, qui immediatament pren possessió de la presidència donant les gràcies a tots per haver-lo honrat amb l’actual distinció i prometent exercir-la sota els ideals de llibertat i democràcia i a profit sempre dels interessos i necessitats de la vila, per tot la qual i millor abastament espera no li mancaria l’ajuda de tots per aconseguir enfortir els principis del nou sistema de govern, que és també el de la sobirania del poble.

Per aclamació i enmig de gran entusiasme és reconeguda la República constituïda en tot el territori d’aquest municipi com la forma de govern que ha de presidir tots els actes de la vida local d’avui en endavant i es declara constituït des d’aquest moment l’Ajuntament provisional republicà català d’aquesta vila, acordant enviar al President del govern provisional de la República Catalana, en Francesc Macià, la més cordial felicitació per l’èxit assolit en el reconeixement del fet de Catalunya dins el nou sistema de govern, adherint-se sense cap mena de limitació al Govern de la República constituïda, assabentant-lo a l’ensems d’haver-se constituït aquest Ajuntament amb els noms dels Ciutadans que el componen i el Batlle que el presideix.

A continuació, s’acorda fixar els dilluns de cada setmana per a celebrar, a les nou del vespre, les reunions ordinàries de l’Ajuntament, donant-se tots per convocats per aital dia i hora, sens cap més previ avís.

A proposta del batlle en Lluís Solà i a l’objecte de perpetuar aquest fet històric, la figura venerable del cabdill més destacat d’aquest moviment republicà, en Francesc Macià, i la memòria dels màrtirs que per l’ideal de la República moriren afusellats pels fets de Jaca, en Fermín Galán i García Hernández, s’acorda donar els noms que avui porten el Carrer Major a Fermín Galán, el del Carrer del Mig a García Hernández, el de la Plaça Major a Francesc Macià i el de la Raval de Cervera a l’Avinguda de la República.

Així mateix, s’acorda retolar tots els noms dels carrers de la vila amb llengua catalana i que per la Batllia es disposi tot el necessari perquè, com més aviat millor, resti complert aquest acord.

A proposta del ciutadà Joan Segalà s’acorda que a la primera reunió, el Secretari de l’Ajuntament doni compte de l’estat aproximat de la situació econòmica actual del municipi, a fi efecte de saber les disponibilitats amb que compte aquesta Corporació.

I no havent-hi més assumptes que tractar, ni acords per prendre, el Batlle dona per acabada aquesta reunió, aixecant el Secretari que referenda la present acta, que després de llegida és firmada per a tots, i de tot, jo com a Secretari, dono fe.

Firmes de tots els Regidors.

Firma secretari Llorenç Bosch.

Anuncis