És molt improbable, si bé no completament impossible, que els colomins podem recuperar antigues peces del Convent. Entre el Novembre de 1918 i el Novembre de 1919, l’escultor Lluís Belau va fer una reproducció de la portalada del Convent. Malgrat les suspicàcies inicials del Bisbe de Vic pogué restar-hi, doncs, un any. És possible que també fes alguna reproducció d’altres elements arquitectònics, com suggereix la Carta núm. 1 d’aquest entrada.

Sense la intervenció Josep Calassanç Serra i Ràfols potser avui ja no podríem admirar la portalada del convent? Qui va avisar-lo perquè intercedís a favor del Convent de Santa Coloma? Són preguntes sense resposta. Només podem, doncs, recordar-nos de tant en tant d’aquesta figura tant desconeguda i important per al nostre poble.

 

goigs convent

Tot i que no sóc una persona supersticiosa, espero que els goigs de Santa Maria es compleixin i mai més ningú destrueixi les joies del Convent.

 

CARTA 1:

 

EL Alcalde de Barcelona

Al Ilustre alcalde de Santa Coloma de Queralt, le ruega y concederá que atienda en su proverbial bondad y cortesía al señor Lluís Belau, artista escultor de la Junta de Museos, quien viene a la histórica población de Santa Coloma con el honroso cargo de reproducción para el Museo de Barcelona, algunos elementos arqueológicos de los edificios más notables

Manuel Morales Parejo.

Barcelona, 4 de Julio de 1918

 

CARTA 2:

 

El President de la Junta de Museus  Barcelona,

Saluda amb major atenció al Reverend Sr. Arxiprest de l’Esglèsia Parroquial de Santa Coloma de Queralt, pregant-li la seva amabilitat a fe que es serveixen concedir les possibles facilitats a don Lluís Belau, escultor-vaciador dels nostres Museus, qui per acord de la Junta passa a reproduir alguns fragments notables de la portada romànica i dels sepulcres gòtics interiors deixa església d’un digne càrrec, i significant-li per endavant l’agraïment de la nostra amistat.

Josep Llimona i Bruguera

2 de Juliol de 1918.

 

CARTA 3: 

 

Junta de Museus de Barcelona

5 de Agosto de 1918

Il·lustre Sr. Dr. D. Francisco A. Muñoz e Izquierdo

Venerable Prelado y distinguido amigo: la prosecución de un antiguo acuerdo  de la M. Iltre. Junta de Museos, de la cual V sabe que soy Secretario, ha sido causa de que se solicitaran, como de costumbre, el oportuno permiso del Sr. Párroco—Arcipreste de Santa Coloma de Queralt para que consintiera la reproducción de un fragmento de la puerta románica del antiquísimo Convento de Mercedarios, hoy en lamentable estado de ruina y amenazado de total e inmediata destrucción si una mano piadoso y enérgica no subviene prontamente a tamaña desgracia para la Religión y el Arte de Cataluña.

Si necesario e indispensable es obtener de V. el correspondiente permiso para continuar la referida reproducción, yo le suplico encarecidamente, en nombre y representación de la Junta, que se digne otorgárnoslo, a fin de que podamos salvar siquiera el recuerdo plástico de aquella maravilla arquitectónica.

Para tratar de la conservación de este templo gótico-románico, bien quisiera obtener de V. la celebración de una detenida conferencia; pues me parece que no ha de ser muy difícil intentar su restauración, si Dios, V. y los buenos amantes del Arte nos ayudan, como espero.

Confiado en la otorgación del permiso solicitado, le saluda muy afectuosamente y besa con mayor respecto su pastoral anillo, su atento servidor y buen amigo

Carlos Pirozzini

 

ACTES JUNTA DE MUSEUS DE BARCELONA:

 

23 Novembre 1918:

Relació justificativa de  les quantitats esmerçades per l’escultor D. Lluís Belau amb motiu de la reproducció de la portada romànica de l’església del Convent de Mercedaris de Santa Coloma de Queralt. S’acordà aprovar dita relació, que ascendeix a 826 pessetes, que seran satisfetes amb càrrec a Fondos Municipals del present exercici relatius a “Gastos de la Secció Art Medieval i Modern”, Partida 10.

 

7 Novembre 1919

Relació justificativa de les despeses ocasionades per la reproducció de la gran portalada romànica de l’església  del Convent dels Mercedaris de Santa Coloma de Queralt efectuada per l’escultor—emmotllador  Sr. Belau. Fou aprovada de conformitat dita relació, que porta els corresponents comprovants, i ascendeix a 694 pessetes i 55 cèntims, satisfent-se amb càrrec a Fondos Municipals del present exercici, Partida 10a

 

homenatge-serra-rafols_articleimage

Josep de Calassanç Serra i Ràfols. Aquest home va salvar la portalada del Convent, que llavors ja només alberga el sepulcre Pere de Queralt i un fragment del retaule dels Sants Metges

 

Gràcies a la intervenció de Josep de Calassanç Serra i Ràfols i Ignasi Mallol encara podem contemplar la portalada del Convent. És molt possible que els anarquistes l’haguessin destrossat si no haguessin decidit tapiar-la. Serra i Ràfols, com a secretari de l’associació Amics de l’Art Vell, va alertar a Mallol, delegat de “Museus i Monuments de la Generalitat de Catalunya” a Tarragona, de la necessitat d’actuar amb urgència. Com es pot comprovar en la següent carta, extreta de l’article “Sobre el salvament de l’església de Santa Maria de Bell·lloch” (Josep Massó), Serra i Ràfols no era un enamorat de Santa Coloma. De fet, anomenava els antics senyors com “comtes de Queralt” i afirma que l’església que s’ha de salvar s’anomena “El Convent” sense esmentar el motiu obvi per la qual es mereix aquest nom.

El 30 de Març, Mallol va viatjar expressament a Santa Coloma per veure la portalada. El 28 d’Abril, Pere Pujol, funcionari de la Secció de Monuments Històrics de Catalunya, enviava una carta amb excel·lents notícies per les futures generacions de colomins que actualment vivim al poble

 

14 DE MARÇ DE 1937.

Amic Mallol:

He estat assabentat que s’està procedint a l’enderroc de la meravellosa església romànica de Santa Coloma de Queralt coneguda per “El Convent” en la que existeixen, ultra la magnífica portalada, els sepulcres gòtics dels comtes de Queralt. Us restaria vivament agraït si poguéssiu fer alguna gestió per a impedir-ho prop del Comitè o Ajuntament del poble—en major part de la C.N.T—. La qual cosa té molta urgència perquè l’enderroc va de pressa.

També m’han dit que el gran retaule gòtic de pedra dedicat a Sant Llorenç i que hi havia a l’església parroquial de Santa Coloma ha estat aparedat i que en realitat no se sap el que li ha passat. També això, encara que menys urgent, s’hauria de comprovar i si és possible traslladar-lo a Tarragona. Si econòmicament cal aportar pessetes (un par de centes màxim) els A.A.V podríem facilitar-les.

Us repeteixo l’urgència, encara que coneguda la vostra activitat i la de l’amic Rebull no calgui fer-ho.

Cordialment vostre.

Serra Ràfols.

P.D: També parlaré d’això als del Patrimoni Artístic però no hi tinc massa fe. Directament he escrit a l’Ajuntament. En cas d’anar-hi no mencioneu directament a l’A.A.V per donar la sensació d’ésser les nostres gestions independents.

 

28 d’ABRIL DE 1937

Amic Mallol:

El Senyor Martorell, que s’ha hagut d’abstenir [sic], m’encarrega de dir-vos que troba molt encertada la vostra idea de fer tapiar la porta de l’església de Bell·lloch (Santa Coloma de Queralt) i que ho feu quan abans millor, sempre i quan aquesta reparació no sobrepassi de gaire l’import de 200 pessetes, de les quals oportunament aquesta Secció

Pere Pujol

 

Guillem Carreras, Abril ’14

Anuncis