lluis companys jover

Tot i que el text és de la Lliga, Lluís Companys és un President de Catalunya. El meu homenatge, i també una promesa: “Tornarem a vèncer!”

La proclamació de la República, a l’adveniment de la qual tant contribuirem els catalans i, més tard, la implantació de l’Estatut d’autonomia de la nostra terra, marcaren a tots els homes conscients les normes polítiques a seguir en l’esdevenidor i els deures que la nova situació imposà als qui per damunt de tot sentim l’ideal de la llibertat. Consolidar i perfeccionar la República, i dintre del règim republicà i emprant els procediments legals, assolir per a Catalunya el màximum de llibertats i el major esplendor en tots els ordres, són els objectius immediats que tots els catalans ens havem d’esforçar a aconseguir.

L’elecció de Diputats al Parlament de Catalunya, verificada el 20 de Novembre darrer, demostrà ben clarament quines eren les directrius que informaven l’ideari polític dels catalans i dibuixaren dues grans agrupacions que cada instant s’han anat delimitant amb més fermesa.

Una d’elles, constituïda per elements heterogenis, sense uniformitat d’ideari ni programa concret, sense que hagi solucionat, ni tan sols sols enjudiciat serenament, cap dels problemes que planen feixugament damunt de tot, abans el contrari, creant-ne d’artificiosos, no vacil·lant en aliar-se amb aliar-se amb elements anticatalans i antisocials per a fruir del poder, i propugnant un feixisme antipàtic i uns procediments polítics mal avinguts amb l’esperit, liberalíssim tothora, de la nostra raça.

L’altra, amb una política determinada, orientada a base d’un programa concret, resultant de l’estudi acurat dels problemes esmentats, presentant solucions per cada un d’ells i tenint com a finalitat el respecte mutu, la incrementació del treball, el restabliment de la  pau social per la comprensió i la col·laboració entre patrons i obrers; assegurant als que viuen del treball contra les contingències de malalties, accidents, invalidesa, vellesa i maternitat, i aspirant al major grau de progrés moral i material del poble català.

Els que formem el CENTRE DEMOCRÀTIC CATALANISTA, única entitat exclusivament política legalment constituïda a la nostra vila, sentirem la necessitat d’agrupar-nos per a lluitar per als dos grans ideals enumerats en començar aquest manifest, perquè col·lectivament ningú no ho feia i també perquè molts que individualment tenen a cada moment el sagrat nom de llibertat als llavis, ni la comprenen, ni la practiquen, ni amb llur intolerància permeten que ho facin els altres per la senzilla raó de que ni saben què vol dir llibertat, ni la senten dintre llur esperit.

Es, doncs, per la llibertat, per la República i per Catalunya, que havem vingut a lluitar, sense deixar d’emprar cap dels medis legals de què puguem disposar.

Aspirem a què en tot Catalunya, i per tant en la nostra volguda vila, tots els ciutadans gaudeixin d’igualtat de drets i de deures amb la mateixa tolerància per les idees propagades dintre la llei; sentim el principi del respecte a la propietat, puix creiem que la difusió de la mateixa facilitant-ne l’adquisició als que no en posseeixin, és un dels millors procediments d’aconseguir la pau social en les comarques agrícoles com la nostra; rebutgem la coacció i la violència, no solament en l’ordre polític, sinó també en la resolució de qualsevol conflicte del treball i àdhuc com a mètodes de lluita i proselitisme, esperant que tothom es sotmeti a les lleis i a les resolucions dels tribunals i desitgem una política social que tendeixi a corregir les imperfeccions de l’organització social present.

Reclamem el dret de crítica de les opinions i els actes polítics, socials, culturals, de la mateixa manera que l’acceptem en tot allò que es relacioni amb la nostra actuació; posarem tot el nostre esforç per al millorament cultural i moral, així com per al progrés material de la nostra vila i comarca i no deixarem passar sense protesta enèrgica cap atropell als nostres dreets, respectuosos com som amb els dels altres.

Perquè creiem que l’únic partit que ofereix garanties d’assolir això que acabem d’exposar és LLIGA CATALANA fem pública adhesió a les normes d’aquest partit i lluitarem sota el seu guiatge.

Invitem a tots els que cordialment sentim amor a Catalunya, a la República i als ideals de llibertat a engrossir les nostres fileres, sense exceptuar-ne les dones que, en obtindré llurs justíssims drets polítics, podem ingressar en la nostra entitat constituint-hi la Secció Femenina.

Finalment, són convidats a enfortir la nostra organització els simpatitzants de tota la comarca amb la seguretat de tenir els mateixos drets que nosaltres i de què cuidarem de llur defensa i de llurs afers amb el mateix amor que si de nosaltres es tractés.

VISCA CATALUNYA!!!                                 VISCA LA REPÚBLICA!!!

                                                     Santa Coloma de Queralt, 18 de Març de 1933

Anuncis