Grup de Teatre l’ Estrella 1922 (Fons Robert Balcells, ACBS)

 

AUGMENT URBANÍSTIC DE CONSTRUCCIÓ

Per considerar-ho pels nostres veïns, amants sempre de les coses progressives de la nostra vila, hem recollit unes dades, per cert ben afalagadores, de l’augment que ha sort la vida en l’aspecte de l’expansió urbanística.

Constatem en primer lloc que l’any 1901 figuraven inscrites en el Registre fiscal d’edificis i solars 583 edificis, i que a partir d’aquesta data, s’observava un reiximent expansiu a la vila en tots els aspectes de la vida local: augment de la fabricació, cultiu intensiu de les terres, quasi bé ermes, ço que implica un desenvolupament de la riquesa del país vers altres expansions, entre altres, el de la qüestió que ens ocupa: la construcció d’edificis.

Portat per aquest afany, o més ben dit empenyuda per aquest estat expansiu, la vila experimenta durant aquest decenni un augment fins a 668 que assoleix l’any 1910, i a partir d’aquest any fins al 1920 la vila forneix una crescuda enorme, arribant a la xifra de 761 edificis. Vegi’s, si més no, tot l’enfilall de cases de nova planta construïdes a extramurs de la vila en diferents indrets, a remarcar, però, les bastides a banda i banda de les carreteres de Montblanc i Igualada. Paral·lelament a açò exposat, l’agricultura sofreix una expansió intensa, la producció obté un davassall econòmic falaguer, molts pagesos de la rodalia deixen el caseriu o petit poble on vivien per aposentar-se a la nostra vila, que en aquest sentit constitueix un centra d’atracció sobre els demés pobles; i heus ací explicat el perquè d’aquest creixement urbanístic.

Actualment hi figuren inscrits en el Registre fiscal 950 edificis, dels quals cal deduir un centenar de barraques incloses a la contribució urbana en la nova organització cadastral, qual existència era coneguda, però no registrada als efectes tributaris.

 

AUGMENT DE LA POBLACIÓ

De consuetud a açò exposat, la població forçosament experimentà una crescuda considerable i a tal efecte, remontant-nos a l’any 1894, primera dada trobada al nostre arxiu i a manca d’aquell temps, consignem que la nostra població i terme municipal constava de 2738 habitants de fet i 2766 de dret. Que a l’any 1906 i com a justificació plena del nostre comentari al parlar de l’augment urbanístic de la construcció en el primer decenni, es registra una crescuda d’habitants acomodada a l’expansió urbanística de referència, arribant el cens de la població a 3124 habitants. A partir d’aquesta data l’augment que es registra esdevé normal i de faisó paulatina fins a l’any 1912, que s’obté un cens de 3164 habitants. D’aquesta data fins al 1923 s’observa una oscil·lació que defuig de la normalitat abans observada, degut al contingent de famílies de la rodalia que fixen llur residència a la nostra vila, arribant el cens de població a 3450 habitants.

Des d’aquesta data res d’anormal ha experimentat el cens de població de la nostra vila, observant-se un lleuger augment ben migrat, fins avui dia, que consta de 3502 habitants, qual creixement és degut tan sols a la diferència obtinguda per l’excés de la natalitat sobre la mortalitat i el moviment normal d’altes i baixes pròpies d’un poble que ha assolit una creixença ràpida i s’ha deturat en la seva marxa amb un to espectant, bo i esperant alguna circumstància favorable que la faci reeixir.

Lluís Bosch i Rubió, secretari de l’Ajuntament.

Anuncis